ANBI

Nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014

 1. De naam: Het Putterstoomgemaal.
 2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 8160 39 513.
 3. De contact gegevens: Stichting vrienden van het Putterstoomgemaal, Arlersteeg 30, 3882RS Putten.
 4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: Voorzitter W van de Klok namens eigenaren, Secretaris G Hollanders namens Stichting Puttens Historisch Genootschap, Penningmeester A van de Mheen, lid T Hoogstraat namens Lions Club Putten-Arkemheen, lid R Bosman namens technische vrijwilligers.
 5. Het beleidsplan:
  1. Doelstellingen actueel beleid:  werkzaamheden, wijze sponors benaderen, wijze beheer voeren, vermogen besteden.
   1. Werkzaamheden: Het gezond houden van de financiële situatie van de Stichting, door de kosten van de uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk maken en te bespreken. Bewaken dat het Stoomgemaal voldoende onder de aandacht wordt gebracht en bekendheid heeft.
   2. Wijze sponsors benaderen: Indien er kosten gemaakt moeten worden en de stichting heeft onvoldoende middelen, dan worden er sponsors gezocht, zodra er voldoende geld is voor de uitvoering van het project wordt opdracht gegeven voor uitvoering. Naar de mogelijke sponsors wordt aangegeven dat het een anbi. instelling betreft.
   3. Wijze beheer voeren: In gezamenlijk overleg wordt door het bestuur bepaalt, waar kosten voor gemaakt worden. Prio 1; kosten voor het in stand houden van het Stoomgemaal. Prio2; kosten voor het operationeel houden van het Stoomgemaal. Educatie aan instanties (scholen, verenigingen, bedrijven, individuen). Prio3; overige kosten, zoals; saamhorigheid vrijwilligers, lief en leed en overige zaken.
   4. Vermogen besteden; de middelen voor reserves zijn geoormerkt aan projecten die in de toekomst uitgevoerd moeten gaan worden.
 6. Het beloningsbeleid: Het betreft alleen vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
 7. De Doelstelling: De stichting heeft ten doel:
  1. Het verlenen van financiële steun benodigd voor het in stand houden, de restauratie, het beheer, het onderhoud en het in bedrijf houden van het Putterstoomgemaal te Putten.
  2. Het bevorderen van voorlichting en educatie in verband met gemeld stoomgemaal en overige stoomgemalen in Nederland.
  3. Het verlenen van financiële steun aan culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
  4. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: staan  al op de site.
  5. Een financiële verantwoording: Balans Putter stoomgemaal 2020